Llicència Anuari Acicsa Internet
1.- Aquesta llicència atorga al subscriptor el dret a utilitzar l'aplicació informàtica Anuari Acicsa Internet, així como a obtenir el profit directe de les bases de dades que gestiona el mateix, però no li transfereix cap títol de propietat sobre els seus continguts i continent, ni autoritza la seva explotació comercial o transferència.
2.- L'aplicació i les bases de dades d'Anuari Acicsa Internet no podran ser modificades ni fusionades amb altres procedimients sense autorització escrita per part de les societats propietàries del copyright, Anuari Acicsa, S.L. i dels drets de distribució, Calaix Grup 200, S.L. De la mateixa forma, les bases de dades no podran ser reproduïdes ni total ni parcialment per mitjans aliens als permesos per l'aplicació en línia que les gestiona i on el seu ús queda cedit per suscripció.
3.- Aquest acord vincula al suscriptor, qui és responsable de l'ús que de l'aplicació faci la resta de persones que la facin servir.
4.- Anuari Acicsa, S.L. i Calaix Grup 200, S.L. no es responsabilitzen ni comprometen, amb cap persona o entitat, respecte a qualsevol perjudici suposadament provocat per l'ús o per la manca d'ús de l'aplicació Anuari Acicsa Internet i les seves bases de dades associades, tant directa com indirectament, incloent-hi (sense estar limitat a només això) interrupcions del treball, pèrdues econòmiques o pèrdues en els guanys previstos.
5.- A menys que s'estableixi d'una altra forma en contracte, la subscripció a Anuari Acicsa Internet atorga una única clau d'accés i contrasenya per accedir a l'aplicació i als seus continguts, exclusivament durant el període subscrit. Aquests elements de seguretat i accés al servei són intransmissibles, tant a títol onerós com de forma gratuïta. En conseqüència, el subscriptor no podrà cedir-los, publicar-los ni realitzar cap tipus d'acte de difusió.
6.- La propietat de l'aplicació i de les bases de dades d'Anuari Acicsa Internet queden protegides, entre d'altres, per les lleis espanyoles de Propietat Intelectual de 1987 i la llei sobre Protecció Jurídica de Programes d'Ordinador 16/1993. El subscriptor, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, se sotmet als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, essent d'aplicació el dret espanyol.
Tancar la finestra